​​Lecture by Prof. Edhem Eldem (November 2nd, 2018)


​​
  
                    Professor Edhem Eldem                                                         Audience

  
                                        Buffet                                                 Mr. Nabil Nahas, Prof. Edhem Eldem
                                                                                                                                      &
                                                                                                    the Turkish Ambassador​​ Hakan Cakil